Ours tournaments

Magic Football 2x2 Tour A
sign up

2020-12-20 17:30

Magic Football 2x2 Tour B
sign up

2020-12-20 17:30

EU iCCup Puck 1x1 Tour

2020-11-18 15:01

ShadoW Fiend 1x1 GO
in-progress

2020-11-05 21:12

Magic Football 2x2 Tour #2

2020-11-05 17:33

iCCup Shadow Fiend 1x1 tour

2020-11-04 17:02

iCCup Shadow Fiend 1x1 tour

2020-11-03 17:07

ShadoW Fiend 1x1

2020-11-01 19:40

EU iCCup Storm 1x1

2020-09-23 16:30

EU iCCup Shadow Fiend 1x1

2020-09-23 00:09

Pyro TD 2x2

2020-09-12 10:01

Queen of Pain 1x1 Tour by US

2020-09-05 13:01

5x5 Gladiator Arena Tour

2020-08-30 15:21

Magic Football 2x2 Tour

2020-08-27 18:30

Tour

2020-08-26 21:04