+24 RU Капрон, мы в тебя верим.

+

Tournament replays

RANK

PLAYERS

MAP

RATING

DOWN

DOTA
vs
(avtoritet vs 4TOSTOBOYBLYAT DotA v6.85.303.w3x
DOTA
vs
_Isakoo_ vs -Chapo DotA v6.85.303.w3x
DOTA
vs
Easy-.-game-.- vs Uyh DotA v6.85.303.w3x
DOTA
vs
P.R.S_Kumar vs Bek DotA v6.85.303.w3x
DOTA
vs
.sara vs FailFish2017 DotA v6.85.303.w3x
DOTA
vs
.Rompasso vs TheDotaTv75 DotA v6.85.303.w3x