Players

Name Wins Score Stat Main heroes
___sky___ 16.0000%
747
4 - 21
___SkyFall 100.0000%
1075
1 - 0
___SKY.net___ 31.9149%
1202
30 - 64
___Sindiya) 42.8571%
1132
3 - 4
___Simple___ 60.0000%
1340
3 - 2
___shox___ 41.6667%
3424
40 - 56
___ShowTime___ 51.0204%
1937
50 - 48
___Shovot___ 0.0000%
957
0 - 1
___sher___ 31.7460%
2050
60 - 129
___ShaytaN___ 30.7692%
1238
8 - 18
___SF___(UZB)_ 33.3333%
1199
2 - 4
___SF_PRO___ 0.0000%
925
0 - 1
___Sereozniy1 40.0000%
990
2 - 3
___sek 50.0000%
1180
2 - 2
___Scream1337 35.7143%
1216
5 - 9
___SaRdaR___ 23.5849%
495
25 - 81
___Santa____ 51.0638%
2878
24 - 23
___SANTA___ 53.9773%
7511
95 - 81
___SAK___ 42.1769%
1259
62 - 85
___sad___ 28.5714%
932
2 - 5
___Sacred___ 50.0000%
1080
1 - 1
___SABR___ 0.0000%
925
0 - 1
___SABR.____ 60.0000%
1460
3 - 2
___SABR.___ 0.0000%
850
0 - 2
___S.K___ 0.0000%
925
0 - 1
___Rumble___ 63.1579%
1289
48 - 28
___Rocker___ 13.0435%
1
9 - 60
___RO3IS___ 0.0000%
851
0 - 3
___Reebok___ 33.3333%
1075
2 - 4
___RAZUM___ 0.0000%
900
0 - 3